Všeobecné predajné a obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Všeobecné predajné a obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.tazne-zariadenia.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.tazne-zariadenia.sk je
Ing. Július Koczur-CONTI-CAR,
Ukrajinska 58, 040 18 Košice,
IČO: 325 159 01, DIČ : 102 064 6693.

2. Všeobecné dodacie podmienky

Tovar sa objednáva prostredníctvom e-shopu "tazne-zariadenia.sk“, E-mailom alebo telefonicky. Pri telefonickej objednávke nie je možné uplatniť reklamáciu dodávky tovaru. Objednaný tovar, ktorý je na sklade, expedujeme najneskôr nasledujúci deň po objednaní, pokiaľ dohoda nie je iná. O termíne dodania tovaru ,ktorý nie je na sklade, bude odberateľ telefonicky alebo faxom informovaný. Expedícia tovaru je uskutočnená zo skladu predávajúceho v Košiciach ( Ukrajinská 57 ). Zaslanie tovaru prebehne podľa dispozícii, na účet a riziko kupujúceho. Tovar je možné vyzdvihnúť aj osobne, v sklade predávajúceho v pracovnej dobe (Po - Pia: 8:00-17:00hod.). Dodaný tovar, ktorý bol objednaný, nemôže byť z jednostrannej vôle kupujúceho vrátený späť ani vymenený. Je zakázané poškodzovať alebo prepisovať značky a štítky na tovare a predávať tento tovar, ktorý bol poškodený alebo skreslený. Ťažné zariadenia sú dodávané so základnou 7-pin elektroinštaláciou, ktorá je v cene ťažného zariadenia. Univerzálne elektroinštalácie pre systémy CanBus a CheckControl sa objednávajú samostatne. Spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

3.Cenové podmienky

Uvedené ceny sú maloobchodné obsahujú daň z pridanej hodnoty, neobsahujú náklady na dopravu a menia sa v súlade s cenníkom predávajúceho, ktorý platí ku dňu dodávky, a ktorý môže predávajúci meniť bez predchádzajúceho oznámenia. Z uvedených cien predávajúci obchodníkom neposkytuje ďalšie zľavy. V prípade, že dôjde ku zvýšeniu základu predávajúceho ( napr. Kúpnej ceny, daňovej sadzby, poplatkov, zmenného kurzu meny ), je oprávnený dohodnuté ceny zvýšiť. V prípade, že došlo k platbe na základe predfaktúr, čiastka sa započítava do kúpnej ceny. Záloha neprepadá v prospech predávajúceho, iba v prípade, že nedošlo k realizácii kontraktu vinou predávajúceho.
Pokiaľ je na automobile zákazníka namontovaný plynový pohon a plynová sústava, k položke montáže ťažného zariadenia sa účtuje sa príplatok 10€ s DPH. V prípade montáže u nás nezakúpeného ťažného zariadenia si účtujeme doplatok 20€ s DPH k štandardnej cene montáže, cenu montáže u nás nezakúpeného ťažného zariadenia po predchádzajúcej dohode so zákazníkom môžeme upraviť podľa obtiažnosti montáže. Za demontáž ťažného zariadenia, alebo elektroinštalácie si účtujeme poplatok 10€. Pri inej vykonávanej práci (servis vozíka, alebo iné práce) účtuje za 1 odpracovanú hodinu 1 pracovníka 20 € s DPH ak nie je dohodnuté inak (náročnosť, odbornosť práce, prípadne iné komplikácie). O zmene cien musí byť zákazník vopred informovaný (telefonicky, osobne, alebo elektronicky).

4. Platové podmienky

Platba sa uskutočňuje v hotovosti, na dobierku. K platbe za tovar pri zásielke dobierkou alebo kuriérskou službou  je nutné pripočítať nasledovné náklady:

Typ zásielky

Výška platby
za prepravnu alebo dobierku

Ťažné zariadenie

8,00 Eur

Strešné boxy

8,00 Eur

Ostatné

5,00 Eur

Pri objednávke viac druhov ťažných zariadení alebo väčších zásielok súčastne sú jednotlivé komplety balené ako samostatné zásielky.

5. Výhradné vlastníctvo

Predávajúci si vyhradzuje právo vlastníctva voči dodanému tovaru až do zaplatenia kúpnej ceny, vrátane vedľajších nákladov. Nebezpečie vzniku škody prechádza na kupujúceho okamžikom dodania tovaru.

6. Záruka

Kupujúci je povinný presvedčiť sa o stave tovaru pri dodaní. V prípade poškodenia tovaru, nedodania časti dodávky a pod. sa kupujúci zaväzuje, že vzhľadom k potrebe zachovania možnosti prípadného uplatnenia práv voči dopravcom ,túto skutočnosť vyznačí v prepravnom doklade a potvrdí ju doporučeným listom adresovaným a zaslaným dopravcovi bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru. Kupujúci sa tiež zaväzuje zaslať predávajúcemu kópiu vyššie uvedeného doporučeného listu.
Reklamácia dodávky tovaru sa uznáva len vtedy, keď prebehne do 5-tich dní od dodania tovaru a je podaná písomnou formou. Reklamácia akosti tovaru sa uznáva pokiaľ prebehne okamžite po dodaní tovaru a obsahuje presný popis dôvodov reklamácie.
Predávajúci nezodpovedá za škodu, ku ktorej došlo v dôsledku nesprávneho, resp. nevhodného používania výrobku, či z dôvodov kladenia neúmerných požiadaviek na tovar (napr.: preťaženie nákladu vozidla alebo prívesu). Kupujúci je tiež povinný zoznámiť s týmito podmienkami užívateľa. Predávajúci nezodpovedá za škodu v prípade, keď bol predmet kúpnej zmluvy zmenený spôsobom, ktorý nebol výrobcom schválený.
Celková výška náhrady škody v zmysle ustanovenia § 365 Obch. zákonníku sa dohodou účastníkov záväzkového vzťahu obmedzuje na škodu vzniknutú priamo na dodanom predmete.
Všetky nami dodané diely musia byť pred montážou, ktorá je nevyhnutnou podmienkou dodania spotrebiteľom, skontrolované vo vzťahu ku vhodnosti na odpovedajúci typ vozidla. Ťažné zariadenia smú byť použité iba na daný typ vozidla.
Technické zmeny, doplnky a vylúčenie ručenia za chyby tlače zostávajú vyhradené, ako aj tlačové chyby v texte popr. na obrázkoch.
Už namontované ťažné zariadenia nie je možné vrátiť. Vrátenie tovaru je možné len po predchádzajúcej dohode a na základe spätného dodania na náklady kupujúceho. Predávajúci si v týchto prípadoch vyhradzuje právo účtovať manipulačný poplatok vo výške 10% z ceny tovaru. Záručná lehota na predané výrobky je 24 mesiacov, ak nie je dané inak. Pri plachtových prívesných vozíkoch nevieme zaručiť úplnú vodotesnosť!

7. Spracovanie údajov

Všetky dodávky budeme evidovať pomocou elektrického spracovania dát. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho identifikačné údaje budú evidované a používané pre potrebu predávajúceho.

8. Použiteľné právo, miesto súdu

Tieto všeobecné dodacie a obchodné podmienky sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zjednáva sa použitie slovenského práva. Prípadné spory budú riešené slovenskými súdmi.

 

Všeobecné informácie na správne používanie ťažného zariadenia

Pre používanie sú smerodajné údaje výrobcu vozidla popr. údaje o zaťažení prívesom a zvislom zaťažení, pričom nemôžu byť prekročené hodnoty ťažného zariadenia. Ťažné zariadenie je určené k ťahaniu prívesov, ktoré sú vybavené kĺbovými spojkami a k montáži guľových čapov povolených k montáži na ťažné zariadenie. Tiež je povolené použitie homologizovaných nosičov pripojiteľných na ťažnú guľu. Iné použitie je zakázané. Použitie musí odpovedať cestným predpisom.

Pri použití prívesu sa menia jazdné vlastnosti vozidla. Musí sa brať ohľad na prevádzkový návod výrobcu vozidla. Výrobcom vozidla sériovo určené upevňovacie body sa musia dodržať. Montážny a prevádzkový návod doporučujeme pripojiť k dokladom vozidla.

Montážne informácie:

  • Ťažné zariadenie je bezpečnostný diel a môže byť namontovaný len odborníkmi. Každá zmena popr. zmeny na ťažnom zariadení sú zakázané. Vedú vždy k strate platnosti prevádzkového povolenia
  • Odstráňte izolačný ochranný náter (keď tam je) na karosérii vozidla v miestach styčných plôch ťažného zariadenia
  • Očistite časti karosérie a vyvrtané otvory ošetrite farbou proti korózii
  • Pred začatím montáže univerzálnej elektroinštalácie overte v značkovom servise výrobcu Vášho vozidla, či montážou nedôjde k poškodeniu elektronických obvodov vozidla

Prevádzkové informácie:

  • Všetky upevňovacie skrutky ťažného zariadenia dotiahnite predpísaným momentom a skontrolujte po cca 1000 km jazdy s prívesom
  • Spojovacia guľa musí byť udržovaná čistá a namazaná plastickým mazivom
  • Pri použití samosvorných stabilizátorov musí byť spojovacia guľa zbavená maziva
  • Dodržujte informácie v príslušných prevádzkových návodoch
  • Ako náhle bude dosiahnutý na niektorom mieste priemer spojovacej guľe rovný alebo menší ako 49,0 mm nesmie byť ťažné zariadenie z bezpečnostných dôvodov ďalej používané